Vedtægter for Konservative i Lolland

§ 1
Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lolland kommune, i daglig tale Konservative i Lolland. Herefter
benævnt vælgerforeningen.
Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.
§ 2
Vælgerforeningen har til formål
at være samlingssted for konservative vælgere
igennem sit arbejde at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik
at forestå udbredelsen af konservative holdninger
at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere
Vælgerforeningen må ikke arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.
§ 3
Vælgerforeningen varetager det konservative arbejde i kommunen.
Vælgerforeningen skal opstille konservative kandidater til kommunalvalget i foreningens hjemkommune. Opstillingen skal
foregå på én konservativ liste.
Vælgerforeningen opstiller en konservativ folketingskandidat i kredsen.
Vælgerforeningen skal indstille en eller flere lokale kandidater til regionsvalget.
§ 4
Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages
som medlem af vælgerforeningen. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti. Vælgerforeningens
bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.
Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af vælgerforeningens vedtægter eller henvises til hvor de kan
findes elektronisk.
Medlemskab af vælgerforeningen gælder automatisk som medlemskab af Det Konservative Folkeparti.
Det enkelte medlem registreres i vælgerforeningen og partisekretariatet med navn, adresse og eventuel e-mail. Er der
oplyst en e-mail vil indkaldelser til møder, generalforsamlinger etc. normalt ske pr. mail. Det påhviler medlemmet at give
vælgerforeningen eller partisekretarietet besked om ændret adresse og/eller mail.
Såfremt et medlem flytter, skal bestyrelsen give partisekretariatet besked om medlemmets nye adresse, så
medlemskabet kan overføres til den konservative vælgerforening i tilflytterkommunen. Såfremt det pågældende medlem
ønsker at fortsætte sit medlemskab i fraflytterkommunen, påhviler det medlemmet selv at give partisekretariatet besked
herom.
Vælgerforeningen kan ud fra geografiske grænser bestå af en eller flere lokalforeninger.
Oprettelse af lokalforeninger skal godkendes på vælgerforeningens generalforsamling.
Nedlæggelse af lokalforeninger sker jf. lokalforeningens egne vedtægter.
Øvrige bestemmelser i disse vedtægter om lokalforeninger er kun gældende for vælgerforeninger, der har
lokalforeninger.
§ 5
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. For unge under uddannelse, medlemmer af partiets
ungdomsorganisationer, og pensionister kan kontingentet nedsættes ligesom der kan ydes rabat for
ægtefæller/samlevende. Æresmedlemmer opkræves ikke kontingent.
Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken andel af kontingentindtægterne, der tilfalder lokalforeningerne.
§ 6
Generalforsamlingen er vælgerforeningens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til
hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet
mindst 1 måned. Medlemmet skal have folkeregisteradresse i vælgerforeningens kommune for at have
stemmerettigheder ved opstilling af kandidater til kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg.
Det er tillige et krav, at medlemmer af Konservative Studerende har et partimedlemskab for at deltage på
generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig
afstemning.
§ 7
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
5. Indkomne forslag
6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse, bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to
årsåledes at halvdelen afgår i lige år, den anden halvdel i ulige år.
10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11
og 12, samt suppleanter for disse
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
12. Politisk drøftelse
13. Eventuelt
For de under punkt 10 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleant nr.
1, 2, 3 o.s.v. overgår til delegeretpladser, i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom
sidstvalgte delegerede overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. o.s.v. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet.
Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og såfremt
medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned.
Vælgerforeningen kan ved en vedtægtsændring beslutte, at en andel af de delegerede udpeges af lokalforeningerne.
Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt.
Den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer eller mindst 25 % af vælgerforeningens medlemmer skriftligt fremsætter
begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde, der med 2
ugers varsel afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden.
§ 9
Generalforsamlingen opstiller de konservative kandidater til kommunalvalg. Kandidaterne skal være medlem af partiet,
erklære sig enig i partiets program og tilslutte sig partiets politik.
Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille på anden liste, hvis der findes en konservativ liste.
På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til kommunalvalg finder sted, har udover de i § 6 anførte, tillige de
af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført på valglisten i vælgerforeningens område,
stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af
ungdomsforeningen i mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være betalt.
Kandidaterne opstiller prioriteret sideordnet.
Hvis formanden vælges som kandidat til kommunalvalget, fratræder denne automatisk som formand, og næstformanden
overtager formandsposten frem til næste generalforsamling. Den tidligere formand kan fortsætte i bestyrelsen.
§ 10
Generalforsamlingen opstiller den eller de konservative kandidater til Folketinget. Såfremt kommunen er en del af en
større opstillingskreds afholdes et fælles opstillingsmøde for alle medlemmer bosiddende i opstillingskredsen.
Den enkelte vælgerforening opstiller selv partiets folketingskandidat(er). Der skal opstilles en kandidat i hver
opstillingskreds, der er i kommunen. Kandidaterne kan kun opstille i én opstillingskreds pr. storkreds.
Opstillingen skal ske senest 24 måneder efter afholdelse af folketingsvalg på en generalforsamling, hvor alle
vælgerforeningens medlemmer har tale-, møde- og stemmeret i henhold til §6. Opstillingen skal først bekræftes efter
afholdelse af folketingsvalg eller når bestyrelsen (en af bestyrelserne) beslutter dette.
Hvis kredsen bliver ledig, skal der afholdes generalforsamling med opstilling senest 6 måneder efter kredsen er blevet
ledig.
Kandidaterne skal være medlemmer af partiet og erklære, at de støtter partiets program og tilslutter sig partiets politik.
På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til folketingsvalg finder sted, har udover de i § 6 anførte, tillige de af
ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført på valglisten i vælgerforeningens område,
stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af
ungdomsforeningen i mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være betalt.
Forslag til konservative kandidater til folketingsvalg skal være anmeldt til vælgerforeningens bestyrelse senest en uge
efter udsendelse af indkaldelsen til opstillingsgeneralforsamlingen.
§ 11
Bestyrelsen nedsætter et kampagneudvalg for hver opstillet folketingskandidat. Kampagneudvalget har til opgave at
tilrettelægge og gennemføre folketingskandidatens kampagne. Bestyrelsen udpeger en kampagneleder for hver opstillet
folketingskandidat efter indstilling fra de respektive folketingskandidater. Hvis der er flere vælgerforeninger i kredsen
udpeger bestyrelserne i enighed kampagnelederen efter indstilling fra folketingskandidaten.
Vælgerforeningens bestyrelse har ansvaret for budget, regnskab og revision af udgifterne til kampagneudvalgets arbejde.
Afgår folketingskandidaten ophører kampagneudvalget automatisk.
§ 12
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i vælgerforeningen. Den består – foruden formanden, næstformanden og de på
generalforsamlingen valgte medlemmer – af formanden for Konservativ Ungdom og formanden for Konservative
Studerende.
Det gælder for de to sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve medlemskab af partiet. Det gælder ligeledes for de to
sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve at der i stedet for formanden skal udpeges en lokalt bosiddende repræsentant,
hvis formanden ikke bor i kommunen.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med kasserer, sekretær, medlemsansvarlig og webmaster. Desuden
vælger bestyrelsen en repræsentant til storkredsbestyrelsen af sin midte.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i rækkefølge.
Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.
§ 13
Regnskabsåret følger kalenderåret.
De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører kritisk revision af årsregnskabet og af regnskabsførelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for vælgerforeningens økonomi og regnskab.
Vælgerforeningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden sammen med næstformanden eller
kassereren.
Baseret på vælgerforeningernes medlemstal opkræves et kontingent til partiet. Kontingentets størrelse fastsættes af
hovedbestyrelsen og opkræves af partisekretariatet i forbindelse med opkrævningen af medlemskontingentet.
Storkredsforsamlingen kan fastsætte et kontingent baseret på medlemstal eller stemmetal til kommunalvalg.
§ 14
Såfremt et medlem af en konservativ vælgerforening i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke eller
overtræder partiets vedtægter, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion skal være angivet i dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med
2/3 flertal og indstilling til eksklusion skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.
Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende medlem
inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig
meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt. Det pågældende medlem er
berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag,
men er uden stemmeret.
Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at
stadfæste eller underkende eksklusionen.
Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan
afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.
§ 15
Såfremt en lokalforening i afgørende spørgsmål modarbejder vælgerforeningens politik og virke eller overtræder partiets
vedtægter, kan lokalforeningen efter indstilling fra bestyrelsen nedlægges på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling i vælgerforeningen, hvis nedlæggelsen fremgår af dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med
2/3 flertal og indstilling til nedlæggelse skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.
Nedlæggelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om nedlæggelse skal skriftligt meddeles den pågældende
lokalforening inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden
skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt.
Den nedlagte lokalforening kan indbringe spørgsmålet om nedlæggelse for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at
stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de
fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.
§ 16
Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling. Det
påhviler bestyrelsen at påse, at vedtægtsændringer ikke vedtages, såfremt de strider mod partiets vedtægter eller
storkredsens vedtægter.
Enhver ændring eller tilføjelse til partiets standardvedtægter skal indsendes til godkendelse af partiets hovedbestyrelse,
jf. § 27 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.
Partiets vedtægtsudvalg afgør fortolkningsspørgsmål i forhold til vedtægterne jf. § 9, stk. 7 i vedtægter for Det
Konservative Folkepartis organisation.
§ 17
Vælgerforeningen kan opløses efter vedtagelse af to med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger
med 3/4 stemmeflerhed. Ved opløsningen tilfalder vælgerforeningens ejendele Det Konservative Folkeparti i storkredsen
med henblik på at lave konservativt arbejde i kommunen.
——————————————
Således vedtaget på partiets hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2012.
§9 og § 10 har tilført en ekstra valgfri tilføjelse, vedtaget på partiets hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2014.
Ændringer tilføjet på HB-mødet den 24. november 2018
Ændringer tilføjet på HB-mødet den 28. november 2020
Ændringer tilføjet af partiets hovedbestyrelse den 14. november 2023