Referat ekstraordinær generalforsamling konservative Lolland

 onsdag den 15. marts kl. 19.00 Pilgrimshuset, Klostergade, 4930 Maribo.

 1. Valg af dirigent Lars Buhl
 2. Valg af formand.  Da den valgte formand indtræder i byrådet, skal der vælges ny formand.
 3. Valg af næstformand.

Vedr. pkt. 2 og 3:

Da næstformanden har meldt sig ud af partiet, bad formanden om general-forsamlingens accept af, at formandsskabet fortsætter indtil videre, hvorefter bestyrelsen ved først givne lejlighed konstituerer sig selv.                 Godkendt

 1. Evt. Intet.

Dagsorden valg af folketingskandidat konservative Lolland. 

Ekstraordinær generalforsamling den 15. marts kl. 19.15 i Pilgrimshuset.

 1. Valg af dirigent   Lars Buhl
 2. Bestyrelsen indstiller Louise Lindhagen, FT kandidat i Guldborgsund. 

       Louise Lindhagen er spidskandidat for konservative Guldborgsund og

       er ligeledes valgt som FT kandidat i Guldborgsund.

                                                                     Louise Lindhagen valgt med akklamation.

Louise gennemgik kort de indsatsområder, hun vil arbejde for i folketingsarbejdet.

Derefter spørgsmål fra de tilstedeværende.

 1. Intet.                                                      

Referent

Lars Buhl

Referat vedr. ordinær generalforsamling 2017

onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov

 1. Valg af dirigent. Klaus Møller
 2. Beretning om foreningens virke i 2016. Lars Buhl gennemgik beretningen som

       blev godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab. Susanne v. Rosen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.

      Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere:

      Enlige:                                   300 kr.

      Ægtepar:                               500 kr.

      Pensionister:                         250 kr.

      Pensionistægtepar:               425 kr.

      Studerende:                          250 kr.

      Godkendt som indstillet. Uændret kontingentandele mellem hoved- og lokalforforening.

 1. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 2. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik. Behandles sammen med punkt 12.
 1. Valg af formand Lars Buhl genvalgt uden modkandidat.
 2. Valg af næstformand Claus Jørgensen genvalgt uden modkandidat.
 3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

      på valg: Susanne v. Rosen, Chris Christiansen og Klaus Frost Jensen. Alle 3 er indstillet på genvalg. Formanden foreslog at udvide bestyrelsen med 1 medlem.

Susanne v. Rosen, Chris Christiansen, Klaus Frost Jensen genvalgt og Peter Johansen nyvalgt.

Valg af suppleanter for 1 år.  Bestyrelsen indstiller Marie Louise Friderichsen og Peter Johansen.

      Marie Louise Friderichsen valgt og nyvalg til Lene Froböse.

 1. Valg af delegerede til partiets landsråde, jfr. vedtægter §4, stk 2. pkt. 11 og 12

      samt suppleanter for disse. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege deltagere.

 1. Valg af 2 revisorer og suppleant for disse. På valg: Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen.

      Bjarne Enemark og Roman Smigielski valgt som revisor. Suppl. på valg. Charlotte Møller.

      Daniel Blak Pedersen valgt som revisorsuppleant.

 1. Politisk drøftelse.

      Lars Buhl oplæste skrivelse fra Linda Sommer, afbud pga. sygdom, omkring arbejdet med 0-18 årige, skoleområdet, aktivitetshus i Nakskov og ungdomskollegiet. Stor frivillighed og vækst iværksættere. Klaus Møller gennemgik reglerne for licitation i forb. med vindmøller og infrastruktur omkring rute 9. Buskørsel i Nakskov om lørdagen. Daniel Blak Pedersen, som indtrådte i byrådet den 1. august 2016 da Marie Louise Friderichsen udtrådte pga. stillingen som turistchef, gennemgik fra økonomiudvalget og fritids- og kulturudvalget. Daniel fremhævede budgetforliget og omtalte den negative kultur i det politiske arbejde med at træffe beslutning i sager inden høringsfristens er afsluttet. 

       Der kom gode bemærkninger og spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Alt i alt

       en god dialog og stemning på generalforsamlingen.

 1. Eventuelt.

      Ingen indlæg.

 Ordinær generalforsamling slut kl. 20.45

Referent Lars Buhl

      Nuværende bestyrelse:

Formand Lars Buhl

Næstformand Claus Jørgensen

Kasserer Susanne v. Rosen

Chris Christiansen Web-master

Lise Simon

Klaus Frost Jensen

suppl. Peter Johansen

Nuværende revisorer:

Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen

suppl. Charlotte Møller