Referat Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling i den Konservative Vælgerforening Lolland, afholdt på Hotel Søpark, Maribo, d. 27. januar 2022


Dagsorden:

Vælgerforeningens formand Henrik Jacobsen bød velkommen.


01. Valg af dirigent.

Storkredsformand Keld Holm blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at
dagsordenen indeholdt de punkter, der skal være ifølge vedtægterne.

Generalforsamlingen blev derfor erklæret lovligt indkaldt.

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent, og har været
medlemmer i mindst en måned.


02. Beretning for 2021.

Formandens beretning:

Kære generalforsamling,

Hjertelig velkommen til den ordinære generalforsamling i vælgerforeningen
Konservative Lolland.

Det er i sandhed en anderledes fornøjelse i år at kunne byde velkommen
modsat sidste år, hvor vi måtte udsætte generalforsamlingen i flere måneder
grundet Covid19 en ukendt verden, og samtidig stod vi overfor endnu en, for de
fleste af os der skulle vælges som kandidat til enten KV21 eller RV21 ukendt
verden.

Sidste år undlod vi grundet Coronaen, at have en gæst med. Det har vi ændret
på til i år, hvor Stig Rømer Winther fra Femern Bælt Development senere vil
gennemgå projekt og mulighederne der, for os. Tak for det!

Lad os komme i gang!

Vi der har valgt at følge med i politik, at være i politik, ved at det kan gå op og
ned alt efter folkestemningen, de personer der tegner politikken, både nationalt
som lokalt samt de modstandere / personer man naturligvis står over for.

Selvom jeg altid har stemt konservativt, har jeg ikke altid været medlem, kun lidt
i min tidlige ungdom i KU, indtil jeg i 2013 meldte mig ind i Konservative, da
tilslutningen var helt i bund og vi var betænkelig nær ved spærregrænsen. I 2014
overlader Lars Barfoed formandsposten til Søren Pape. Efter en lidt stille start, er
det kun gået fremad siden da det hold der blev sat, sammen med ham har
gjort det sjovere at være konservativ.

Seneste måling viser en tilslutning på lige over 18% mod godt 16% ved
generalforsamlingen sidste år Konservative er landspolitisk stadig storebror i
blå blok!

Der har været ro i rækkerne ingen hasarderede udmeldinger, nogle siger at vi
lurepasser, jeg mener vi står parate og er klar til at slå til, når lejligheden byder
sig når Mette Frederiksen udskriver valget.

Nu venter vi i første omgang på Gransknings/Minkkommissionens rapport til
april, så må vi se, hvor belastende den er for regeringen. Skal Mette Frederiksen
for en rigsret som Inger Støjberg kom det, vi ved det endnu ikke men vi ved,
at der senest om godt halvandet år skal være afholdt folketingsvalg. Som det ser
ud lige nu, kan Konservative få valgt 67 mandater i Storkreds Sjælland.

Konservative Lolland ønsker også at være en del af dette.

Da vi afholdt sidste års generalforsamling, var samfundet ved at åbne sig igen,
efter en hård nedlukning vi kunne næsten ikke tage mere Coronaepidemi!

Med det skulle vise sig desværre kun at være en midlertidig åbning vi skulle
have en omgang mere, endnu en muteret Coronavirus som endnu engang
medvirkede til at lægge et låg på danskernes hverdag. Den seneste variant
Omikron viser sig at være mere smitsom, men væsentlig blidere end Delta, osv.
og i går aftes holdt regeringen og dens eksperter pressemøde, hvor de kunne
fortælle at restriktionerne som helhed ville blive fjernet i kommende uge man
kan næsten ikke tro det, man kan næsten ikke vente!

 

På trods af nedlukninger, restriktioner, hjælpepakker, etc. har dansk økonomi
klaret sig fantastisk arbejdsløsheden er lav 2,8% (Lolland 3,3%), statsgælden
den laveste siden 2009 kun 17,8% af BNP.

Uden at komme ind på overdødeligheden som ikke er markant i forhold til den
almindelige dødelighed per år, eller i forhold til de almindelig forekomne
influenzaepidemier må vi dog erkende, at en overbelastning af
sygehusvæsenet er undgået under Coronaepidmien men omkostningerne har
været høje, meget høje, flere 100 milliarder har det kostet samfundet og
regningen kommer til os alle.

Det er godt, at regeringen overtog en solid samfundsøkonomi da blå blok
måtte give stafetten videre i 2019 til det rødeste Folketing siden begyndelsen af
70 ́erne. Lad os få ændret dette ved kommende valg.

På generalforsamlingen 2021 fik vi kandidaterne til KV og RV samt
folketingskandidat på plads.

Til KV og RV var det et mix af helt nye samt et par garvede kandidater der gik i
gang med valgkampen, og jeg kan roligt sige, at vi har lært en masse om,
hvordan man fører en sådan valgkamp og også hvordan man ikke skal gøre!

Det ved vi til om fire år når næste valgkampagne startes, for selve valgkampen er
allerede i gang pr. 1. januar 2022!

Vor kampagne omhandlede både plakatophængning, debatmøder, vi var på
torve og gågader, vi delte flyers ud, vi var i avisen med omtale og læserbreve, vi
gjorde det på den måde vi mente det skulle gøres vi gjorde det vi kunne!

Herfra skal der til alle KV21 / RV21 kandidater lyde en kæmpe tak for god
indbyrdes tone, godt humør og en fantastisk indsats tak til Anna, Anne, Martin,
Roman, Klaus, Erik og Lars.

Anne stillede også op til RV21, men det lykkedes desværre ikke for hende at
opnå valg til regionen men 160 stemmer i Lolland kommune fik hun, tillykke
trods alt!

Konservative på Lolland fik 966 stemmer 519 flere end ved KV17, hvilket fik os
ind i byrådet med et enkelt mandat.

Jeg var spidskandidaten og kom ind 18 stemmer foran Anna, tæt fulgt af Klaus
og Martin. Anna er således 1. suppleant.

Endnu en gang tak til alle for at skaffe stemmer til Konservative Lolland.

 

I forbindelse med selve konstitueringen, nedsattes en tremands
forhandlingsgruppe, bestående af mig selv, Lars Buhl og Jens Erik Jørgensen. Det
skulle vise sig, at den vedtagne strategi var den rigtige den fik os positioneret
overfor S og i forhold til Venstre.

På selve valgaftenen var jeg umiddelbart skuffet over det ene mandat vi
opnåede, havde håbet på 23 i alt. Men senere på natten, lagde skuffelsen sig
og glæde og stolthed tog over.

Med den ene plads vi fik i byrådet, lykkedes det os alligevel at opnå følgende

• Byrådsmedlem

• Posten som 1. viceborgmester

• Medlem af Økonomiudvalget

• Medlem af Valgbestyrelsen

• Medlem af Beredskabskommissionen

• Medlem af Business LF`s repræsentantskab

• Medlem af bestyrelsen for International Wind Academy Lolland (IWAL)

• Medlem af Ren Energi Lolland (REEL)

• Stedfortræder til KL`s repræsentantskab

• Stedfortræder til Kredsrådet

• Suppleant til Femern Bælt komiteen og komiteens forretningsudvalg.

Anna Arnecke / 1. suppleant:

Medlem af Grundliste udvalget

Lars Buhl:

Medlem af Landindvindingslaget for Rødby fjord

Vi mistede desværre vor plads i Bevillingsnævnet som Klaus havde, idet
Direktionen i konstitueringen overtog alle udnævnelser til dette nævn.

 

Til at støtte mig i byrådsarbejdet, nedsatte jeg FU, et ”Forretningsudvalg”,
bestående af Anna / 1. suppleant, Lars samt Jens Erik. FU arbejder parallelt med
bestyrelsen.

Jeg ser frem til vort samarbejde.

Mit arbejde i byrådet er startet, kalenderen er allerede spækket med møder,
møde i økonomiudvalget har været afholdt, og tirsdag aften blev første møde i
byrådet afholdt, vist nok det korteste byrådsmøde nogensinde i Lolland
kommune.

I byrådet er 12 / 25 medlemmer nyvalgte, hvilket medvirker til en atmosfære af
nysgerrighed, glæde og entusiasme blandt medlemmerne, det bidrager til en
god tone det kan være det sidste ændrer sig, der er jo kun gået en enkelt
måned!

Når alt dette så er sagt, vil jeg gerne dvæle lidt ved primært mine egne
oplevelser under valgkampen. Jeg er jo tilflytter, flyttede her til i 2004 og har
egentlig ikke gjort så meget for at blande mig i lokale spørgsmål, indtil jeg sagde
ja tak til at stille op som spidskandidat til KV21. Det første debatmøde var en
angstprovokerende oplevelse, kunne man komme i gennem med budskaberne,
ville de fremmødte lytte når man nu er københavner?

Denne angst blev gjort til skamme alle steder jeg var, gader og stræder, på
Femø, foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner, etc. fik jeg en varm og
venlig velkomst, udelukkende interesserede fremmødte jeg ved, at jeg taler for
alle kandidaterne, når jeg takker alle som jeg og vi, mødte under kampagnen,
det gjorde det hele værd også en stor tak til alle der stemte konservativt.
Vi fordoblede vore stemmer fra KV17 til KV21, lad os som minimum gøre det
igen til KV25.

Hvad skal vi så bruge vor nye synlighed til? jeg vil gerne have, at vi får mere
fokus på KU personligt har jeg altid ment det, men jeg fornemmer at andre nu
også synes det tiden er Konservativ, vi burde kunne få flere unge engageret i
partiet.

Ud over dette skal vi etablere en Erhvervsgruppe, hvor virksomheder fra Lolland
kommune kan være medlemmer, og mødes og ikke mindst mødes med
Konservative fra byrådet, fra vælgerforeningen og fra Folketinget og, hvor vi
gensidigt udnytter de muligheder der ligger der i.

For vælgerforeningen isoleret set, har det ligeledes været et godt år, vi har
oplevet medlemsafgang, og medlemstilgang i alt en fremgang som jeg håber,
vil fortsætte i 2022.

 

I 2021 kunne vi afholde Grundlovsmøde på Søholt, med meget fin opbakning. I
år gentager vi succesen, hvor grundlovsmødet afholdes på Frederiksdal
nærmere program følger.

Vi har ventet længe på igangsættelse af Femernforbindelsen og nu er vi kommet
godt i gang. Den vil være, ikke kun en trafikal adgangsvej, men også en
mulighedernes adgangsvej for Sydlolland, hele Lolland, Falster og Sydsjælland
begge ”adgangsveje” vil Stig Rømer Winther senere komme forbi i sin
gennemgang af projektet.

Både Femern forbindelsen og den grønne strøm vi producerer på Lolland, vil
komme til at gavne de kommende generationer på Lolland samt selve Lolland
kommune. Nævnte, vil begge kunne bidrage til en positiv erhvervsudvikling,
forøget bosætning forøget velfærd.

Uanset om det er en permanent elementfabrik, hvederaffinaderi med tilhørende
produktion af bioplast, PtX virksomheder der udnytter vort overskud af strøm
samt den såkaldte grønne gasledning, eller andre erhvervsvirksomheder eller
dertil relaterede uddannelsesmuligheder, der kommer skal de alle være
velkomne, jeg vil gøre mit i byrådet til, at Lolland griber mulighederne.

Jeg gentager gerne fra sidste år Konservative vil arbejde for det grønne Lolland,
der gør Danmark grønnere.

På generalforsamlingen sidste år valgte vi en folketingskandidat Louise
Lindhagen, som bestyrelsen tidligere havde konstitueret. Louise havde to
valgkredse Lolland samt Næstved. Det kunne man på pågældende tidspunkt,
men på partiets Landsråd den 18./19. september sidste år vedtoges det med
øjeblikkelig virkning, at en kandidat kun kan have en valgkreds. Den tidligere
regel med flere valgkredse stammede fra dengang, hvor partiet havde knap så
stor tilslutning og havde svært ved at fylde kandidatlisten. Det Konservative
Folkeparti er i mellemtiden vokset har politisk medvind, og nu skal vi høste
fremgangen, hvorfor der nu gælder en kandidat en valgkreds.

Louise valgte at koncentrere sin indsats i Næstved, hvorfor Konservative Lolland
skal vælge en ny kandidat.

Bestyrelsen for Vælgerforeningen indstiller således Ida Winther til
folketingskandidat for Konservative Lolland. Selve valget følger senere under
separat punkt.

Ud over dette, vil vælgerforeningens vedtægter blive tilrettet mht. dette punkt,
således at de følger partiets overordnede vedtægter, hvorfor vedtægternes §10
for Konservative Lolland ændres fra

 

”Kandidaten kan opstille i flere valgkredse i Storkreds Sjælland. Generalforsamlingen
træffer beslutning om valgkredssamarbejde i overensstemmelse med de af
storkredsbestyrelsen fastsatte regler herfor”.

til
”Kandidaten opstiller i Konservative Lollands valgkreds”.

De tilrettede vedtægter sendes ud sammen med referatet fra dagens
generalforsamling.

Jeg vil hermed slutte af med en

• Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. Vi fik klaret de ting som
skulle klares Tak skal I have!

• Endnu en gang Tak til alle KV21 / RV21 kandidater for at ville stille op og gøre
en indsats og en forskel.

• Tak til alle vore medlemmer for at støtte op bag vælgerforeningen. Uden jer
ingen vælgerforening.

Det har været et godt år for Konservative, det har været et godt år at være
konservativ i.

Og med dette overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Bemærkninger til beretningen:

Nye vedtægter udsendes med referatet.

Lars Buhl: Stenlageret, til lagring af energi, der planlægges ved Rødby, skal med
fremadrettet, når der omtales grøn omstilling.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

03. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Roman Smigielski.

Jens Erik Jørgensen spurgte om tilskud til RVvalgkamp er gået direkte til
kandidaten? Kassereren kunne oplyse, at dette var tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.


04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser:

Enlige: 300 kr.

Ægtepar: 500 kr.

Pensionister: 250 kr.

Pensionistægtepar: 425 kr.

Studerende: 250 kr.

Forslaget godkendtes.


05. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.


06. Valg af formand.

Henrik Jacobsen blev genvalgt.


07. Valg af næstformand.

Lars Buhl blev valgt.


08. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne Hopkins blev genvalgt.

Jens Erik Jørgensen blev genvalgt.

Anna Arnecke blev valgt.


09. Valg af suppleanter for 1 år.

Lene Froböse blev genvalgt.

Chris Christiansen blev valgt.

10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jfr. vedtægter § 4, stk. 2 pkt.
Landsråd 2022 afholdes 1011. september i Tivoli Congres Center.

Der gives mandat til at bestyrelsen senere udpeger delegerede.


11. Valg af 2 revisorer, samt suppleant for disse.

Georg Brack blev genvalgt.

Klaus Møller blev valgt.

Lise Simon blev genvalgt til suppleant.


12. Valg af Folketingskandidat.

Bestyrelsen indstillede Ida Winther.

Ida Winther præsenterede sig selv og sin baggrund, og fremlagde sine politiske
mærkesager.

Forsamlingen valgte Ida Winther til Folketingskandidat for Lollandskredsen. Der
var udbredt glæde over valget og opbakning til Ida.


13. Politisk drøftelse.

Indlæg ved direktør Stig Rømer Winther Femern Belt Development. En
spændende gennemgang af Femernprojektet.


14. Evt.

Intet.


Referent: Anna Arnecke

Referat ekstraordinær generalforsamling konservative Lolland

 onsdag den 15. marts kl. 19.00 Pilgrimshuset, Klostergade, 4930 Maribo.

 1. Valg af dirigent Lars Buhl
 2. Valg af formand.  Da den valgte formand indtræder i byrådet, skal der vælges ny formand.
 3. Valg af næstformand.

Vedr. pkt. 2 og 3:

Da næstformanden har meldt sig ud af partiet, bad formanden om general-forsamlingens accept af, at formandsskabet fortsætter indtil videre, hvorefter bestyrelsen ved først givne lejlighed konstituerer sig selv.                 Godkendt

 1. Evt. Intet.

Dagsorden valg af folketingskandidat konservative Lolland. 

Ekstraordinær generalforsamling den 15. marts kl. 19.15 i Pilgrimshuset.

 1. Valg af dirigent   Lars Buhl
 2. Bestyrelsen indstiller Louise Lindhagen, FT kandidat i Guldborgsund. 

       Louise Lindhagen er spidskandidat for konservative Guldborgsund og

       er ligeledes valgt som FT kandidat i Guldborgsund.

                                                                     Louise Lindhagen valgt med akklamation.

Louise gennemgik kort de indsatsområder, hun vil arbejde for i folketingsarbejdet.

Derefter spørgsmål fra de tilstedeværende.

 1. Intet.                                                      

Referent

Lars Buhl

Referat vedr. ordinær generalforsamling 2017

onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov

 1. Valg af dirigent. Klaus Møller
 2. Beretning om foreningens virke i 2016. Lars Buhl gennemgik beretningen som

       blev godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab. Susanne v. Rosen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.

      Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere:

      Enlige:                                   300 kr.

      Ægtepar:                               500 kr.

      Pensionister:                         250 kr.

      Pensionistægtepar:               425 kr.

      Studerende:                          250 kr.

      Godkendt som indstillet. Uændret kontingentandele mellem hoved- og lokalforforening.

 1. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 2. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik. Behandles sammen med punkt 12.
 1. Valg af formand Lars Buhl genvalgt uden modkandidat.
 2. Valg af næstformand Claus Jørgensen genvalgt uden modkandidat.
 3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

      på valg: Susanne v. Rosen, Chris Christiansen og Klaus Frost Jensen. Alle 3 er indstillet på genvalg. Formanden foreslog at udvide bestyrelsen med 1 medlem.

Susanne v. Rosen, Chris Christiansen, Klaus Frost Jensen genvalgt og Peter Johansen nyvalgt.

Valg af suppleanter for 1 år.  Bestyrelsen indstiller Marie Louise Friderichsen og Peter Johansen.

      Marie Louise Friderichsen valgt og nyvalg til Lene Froböse.

 1. Valg af delegerede til partiets landsråde, jfr. vedtægter §4, stk 2. pkt. 11 og 12

      samt suppleanter for disse. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege deltagere.

 1. Valg af 2 revisorer og suppleant for disse. På valg: Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen.

      Bjarne Enemark og Roman Smigielski valgt som revisor. Suppl. på valg. Charlotte Møller.

      Daniel Blak Pedersen valgt som revisorsuppleant.

 1. Politisk drøftelse.

      Lars Buhl oplæste skrivelse fra Linda Sommer, afbud pga. sygdom, omkring arbejdet med 0-18 årige, skoleområdet, aktivitetshus i Nakskov og ungdomskollegiet. Stor frivillighed og vækst iværksættere. Klaus Møller gennemgik reglerne for licitation i forb. med vindmøller og infrastruktur omkring rute 9. Buskørsel i Nakskov om lørdagen. Daniel Blak Pedersen, som indtrådte i byrådet den 1. august 2016 da Marie Louise Friderichsen udtrådte pga. stillingen som turistchef, gennemgik fra økonomiudvalget og fritids- og kulturudvalget. Daniel fremhævede budgetforliget og omtalte den negative kultur i det politiske arbejde med at træffe beslutning i sager inden høringsfristens er afsluttet. 

       Der kom gode bemærkninger og spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Alt i alt

       en god dialog og stemning på generalforsamlingen.

 1. Eventuelt.

      Ingen indlæg.

 Ordinær generalforsamling slut kl. 20.45

Referent Lars Buhl

      Nuværende bestyrelse:

Formand Lars Buhl

Næstformand Claus Jørgensen

Kasserer Susanne v. Rosen

Chris Christiansen Web-master

Lise Simon

Klaus Frost Jensen

suppl. Peter Johansen

Nuværende revisorer:

Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen

suppl. Charlotte Møller