Historisk bymidte i Maribo skal behandles med respekt

Konservative er konstruktive kritiske over for byggeriet på Grandfeldts Gård. Vi er ikke imod
nybyggeri, men vi er bekymrede over for processen og over for kulturarven i området.
På en af byens mest attraktive placeringer, har kommunen tænkt sig at give dispensation ift. den
gældende bygningshøjde samt sø- og åbeskyttelseslinjen. Dette for at skabe rum for 25 lejemål
samt forskellige erhvervsmål.

Det bekymrer os, at man afviger fra lokalplanen og vil opføre store bygninger mod søen. Bygninger
som i højden er langt højere end nabohuset, hvormed kontrasten mellem det hvide hus i daglig
tale kaldet ”Bryggerens hus”, vil være enorm og ødelæggende, på tros af en eventuel mindre
korrektion af bebyggelsens placering. Vi må konstatere, at der vil komme både mere skygge mod
det hvide hus, samt en hel del ”naboers øjne” ind mod det hvide hus terrasse og husets rum.
Værdien af huset vil blive kraftigt forringet. Hvem skal betale den erstatning?

At der ikke har været noget gennemgående bygningstræk mod søen gennem tiderne, skal ikke
komme søen til skade. Det bør netop være nu, at man retter op på dette misforhold. I forslag til
kommuneplantillæg 25, bliver der lavet en sammenligning mellem de påtænkte ladebygningerne
ved nybyggeriet og ladebygningerne ved Qvades gård. Vi finder ikke, at der er nogen
sammenligning at drage. Det er både materialevalg og historisk indhold, der er forskelligt.

Lokalplansområdets kulturarv er os på sinde. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer inden
for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Dette finder vi vil ske, da man både bygger for højt, i dybden
grundet kælder, og for tæt på søen. Dermed skal der piloteres ret grundigt. Alt det nævnte
medfører fra start, at byggeriet fra start af skal ske ved dispensationer fra gældende lokalplanen.
Det er beskrevet, at Museum Lolland Falster skal undersøge området inden, at der bygges. Det
finder vi betryggende.

Ud til Lille Torv finder vi at byggeriet samlet set falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø med
gule farver og de røde tagsten.

Det er bygningerne mod søen, der falder os for brystet. Byggeriets størrelse samt de valgte
materialer, forekommer ikke harmoniske, med den tænkte placering i forlængelse af bygningerne
ved Lille Torv samt omgivelserne mod søen. Derfor foreslår vi, at man enten opfører en skalvæg, i
den skala, som til bygningen vil fremstå i, alternativt, at man får udformet 1:1 skala plancher (evt.

båret af en kran) ophængt identisk med den måde, som man havde tænkt sig, at bygningerne
skulle opføres i. Vi er overbeviste om, at dette vil kunne anskueliggøre, hvordan byggeriet vil tage
sig ud, således, at vi finder en konstruktiv måde at komme videre i diskussionen på.

Vi mangler i prospektet en beskrivelse af de afværgeforanstaltninger, som skal hindre
oversvømmelse af bygningerne. Hvad vil man lave / gøre? Vil det ændre på synet fra søen op mod
byen?

Der står i materialet, at der skal være en rapport fra kompetent konsulent, som beskriver hensynet
til dyrelivet, når man fælder historiske træer. Træer er fældet, og der er ikke fremlagt nogen
rapport fra en professionel konsulent om dyrelivet.

Vi vil gerne bede om følgende oplysninger: hvilke forespørgsler omkring bygningsopførelser
(herunder også skure), der er givet tilladelse til eller dispensation til i forbindelse med ansøgninger
om opførelse af ovennævnte, inden for de seneste 10 år i den historiske bymidte / fra domkirken
og over til Maribo Søpark.

Hvis det ikke bliver bygget på grunden, vil det være oplagt at lave en grøn kile fra Lille Torv mod
Maribo Søndersø. En helt ny mulighed for at få åbnet op for den naturskønne perle, som bymidten
indeholder.

På vegne af de konservative byrådskandidater til KV21
Henrik Jacobsen
Linda Sommer og Karsten Vie
Østervang 28, 4930 Maribo